Предприятието е живата и основна клетка на икономиката и неговото съществуване, развитие и успех се базира на кадрите, с които работи.

Областта на икономиката и управлението на предприятията е най-динамичната и привлекателна сфера в съвременния живот.

Програмата по „Бизнес администрация” има за цел да се усвоят икономически и юридически знания, мениджърски и практически умения. Колежаните се подготвят за работа във фирми и учреждения, да общуват ефективно и да познават съвременната информационна техника; да боравят и тълкуват нормативните документи, както и умения да създават и управляват собствен бизнес.

Разширеното изучаване на английски и бизнес-английски език, на втори чужд език, на информатика, компютърни офис-системи, бизнес-планиране, икономически анализ напълно отговаря на изискванията на пазарната икономика.

Програмата по „Бизнес администрация” напълно отговаря на изискванията на пазарната икономика.
Специално подбрани преподаватели с богат професионален опит предлагат учебния материал така, че да предизвикат положителна реакция в учащите се. Чрез включената в учебната програма система на ИНТЕРНЕТ, учащите се са в непосредствен контакт с новия свят на информация. На същите се дава възможност да разработят своите проекти и проучвания като използват теоретичните си знания чрез компютърните програми в модерните лаборатории на Професионалните колежи ДЕЛТА.

След завършване на професионално обучение по професия „Офис-мениджър”, специалност „Бизнес администрация”, обучаваният трябва:

 • да умее да извършва компетентно финансово приключване на дейности;
 • да извършва фактуриране и контрол върху изрядността на плащанията;
 • да изготвя текущи и окончателни справки, предложения, възражения, искания, рекламации и др.;
 • да умее да оферира и изгражда контакти за ангажиране на външни доставчици на услуги;
 • да осъществява надзор върху качеството на предоставяните услуги;
 • да познава системите за лична и колективна безопасност на труда и офиса;
 • да познава съвременните системи за охрана, свързани със сигурността на фирмата и фирмения персонал;
 • да познава и използва лични предпазни средства;
 • да познава професионалните заболявания, свързани с пряката дейност;
 • да познава и спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, нормите за безопасност;
 • да умее да работи с пишеща, информационна, компютърна, съобщителна, копираща, записваща и др. офис техника;
 • да умее да работи със системата за картотекиране, деловодни книги, дневници, архиви и др.;
 • да поддържа база данни и картотека на управленските решения на фирмата;
 • да владее квалифицирани бързописни умения, писане на клавиатура на български и чужд език и текстообработка;
 • да умее да се грижи за съхраняването и изправността на техниката с която работи и др;