Какво е интериорен  дизайн ?

Как да изглежда нашият дом, офис , селска къща? Как да консруираме и подредим мебелите в тях, съобразно нашите представи за красив и уютен дом и място за работа, в съответствие със съвременните изисквания за удобство и ергономичност.Как да изглеждат местата, които пребиваваме според изискванията на фън шуй?

Всичко това ще научите от обучението по интериорен дизайн.

 

Дейност и възможности на интериорния дизайн

Изучават се най-общите закономерности в структурния и композиционния строеж на формите, основните композиционни принципи, приложението и ролята на цветовете в проектантския процес. Разглежда се методиката на проектирането в интериорния дизайн, етапите, способите и средствата за представяне на проекта. Жилищният, общественият и специализираният интериор се разглеждат като оптимизирана среда за обитаване, осигуряваща условия за почивка, възстановяване на творческите сили, обединяваща хармонично материалните, духовните и естетическите потребности на човека. Разглеждат се интересните взаимовръзки между функционални, обемно-пространствени, цветови и други закономерности, които превръщат пространството в оптимална среда за живеене.

Похвати и инструменти при интериорния дизайн

Програмата по „Интериорен дизайн” създава практически умения да се чертае – линейно, перспективно, аксонометрично; да се скицира, макетира и изобразява проектирания интериор, както чрез класическите инструменти на професията, така и чрез компютърни програми (AUTOCAD, ARCHICAD, 3D).

Развиват се умения при организирането на пространството, съчетаването на материалите, мащабното интерпретиране на обема и формата, търсенето на функционално верни и художествено убедителни решения, носещи своя индивидуална структура и характеристика, които превръщат средата за обитаване в пълноценно функциониращ организъм.

 

При нас

Колеж ДЕЛТА  София раполага с модерно оборудвани компютърни зали и ателиета за рисуване  и чертане, а обучението се води от опитни специалисти в областта на  архитектурата и дизайна.Обучението е две години , дневна и задочна форма . Разделено е на две части:теория и практика.Редовното посещение на лекциите и практическите занятия гарантира голям процент усвояване на знанията и изграждане на умения на опитен дизайнер.Предлагаме  съвременна програма на обучение, съобразена със световните тенденции за развитие на специалността, както и с индивидуалните възможности на всеки курсист.

 

Програма

Програмата включва обучение по :

 • История на изкуството
 • рисуване
 • Компютърно проектиране Photoshop
 • Вътрещно проектиране
 • Архитектурно проектиране
 • Въведение в дизайна
 • Аксонометрия и преспектива
 • Компютърно проектиране 2D
 • Компютърно проектиране 3D
 • Компютърно проектиране 3D max

Дипломиране

Професионалното обучение при пълен курс на обучение завършва с полагане на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията, съгласно ДОИ и Национални изпитни програми..

Успешно завършено професионално обучение с придобиване на ІІІ-та степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Компетенции при завършване:

 •     проучване на дизайнерска задача;
 •     проектиране на интериорен дизайн в жилищните сгради и помещения;
 •     проектиране на интериорен дизайн в обществени сгради и помещения;
 •     проектиране на интериорен дизайн в специализирани сгради и помещения;
 •     проектиране на текстилни изделия в зависимост от предназначението на  помещението;
 •     работа с графичните и CAD програми за интериорен дизайн;
 •     изработване на проекти за интериорен дизайн;
 •     избор на подходящи решения при проектирането;
 •     прилагане на изискванията за функционалност, естетичност и икономическа       ефективност на проекта;
 •     проучване и съставяне на проектно задание;
 •     разработване на идеен проект;
 •     изготвяне на работен проект;
 •     изготвяне на работна документация;
 •     графично представяне на дизайнерския проект;
 •     създаване на двуизмерен или триизмерен проект на макет;
 •     визуализация и презентация на дизайнерски продукт.