Какво прави маникюриста?

Mаникюрист-педикюристът извършва следните основни дейности:

-предоставя детайлна информация на клиента за предлаганите услуги и продукти;

-диагностицира моментното състояние на нокътната структура и кожата на ръцете или

краката, за да се прeдложи най-подходящата и безопасна за здравето услуга;

-консултира клиентите при избора на услуга; предоставя услугите маникюр, педикюр и

ноктопластика;

– поддържа удължените нокти периодично чрез коригиране и

балансиране

-прави козметични корекции при проблемни нокти по специално

разработени методики;

-лакира и декорира ноктите на ръцете или краката;

-познава и прилага установените стандарти за обслужване в сектора „Услуги за личността“;

-познава и прилага нормативните документи за работа с козметични препарати в обекти

с обществено предназначение;

– дава препоръки и консултира клиента как да се грижи за ръцете и краката в домашни условия.

 

 

Цели на обучението

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

• знае и прилага изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при

предлагането на услуги;

• познава и прилага основните правила за безопасна работа със специализираната

техника на работното място, познава и използва по предназначение лични предпазни

средства;

• знае и прилага изискванията за опазване на околната среда;

• зачита религиозните и културните особености на клиентите (потребителите), не

допуска проява на дискриминация по пол, религия, раса или вероизповедание;

• познава организацията на фирмата и правомощията (йерархията) на

длъжностните лица;

• познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно

Кодекса на труда;

• познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите,

институциите и държавата в тях;

• формира критерии за самооценка и стремеж към развитие и повишаване на

квалификацията си.

3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка

– единна за всички професии от професионално направление „Фризьорски и

козметични услуги“

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

• осигурява безопасността и сигурността на потребителите на фризьорски и

козметични услуги в обекта;

• знае и прилага принципите, правилата и изискванията на професионалната

етика, международните и европейските стандарти за работа с козметични продукти и

апаратура;

• използва информационните и комуникационните технологии, приложими при

предлагането на фризьорски и козметични услуги;

• познава основните процеси на предлаганите услуги и използваните уреди и

съоръжения в прилагането им;

• знае и прилага правилата за използване и съхранение на козметични продукти;

• използва правилно професионалната терминология при комуникация с клиенти и

с колеги.

 

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

• обяснява детайлно на клиента предлаганите услуги и очакваните резултати от

тях;

• използва правилно и безопасно инструментите, пособията и материалите за

маникюр, педикюр и ноктопластика;

• избира правилно козметичните препарати за маникюр, педикюр и ноктопластика

според предназначението им и състоянието на ръцете и краката;

• избира подходяща технология и спазва технологичната последователност при

работа;

• познава тенденциите и съвременните модни стилове;

• самооценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните

изисквания и стандарти; 5

• изпълнява текущи задачи и решава възникнали проблеми, свързани с

конкретната трудова дейност – маникюр, педикюр и ноктопластика.