Данъчният и митнически посредник приема, обработва и съхранява митнически и данъчни документи, извършва подготовка и проверка на документи за данъчна регистрация, начислява и събира митни сборове, събира и отчита данъчните вземания, лихви и глоби, наложени от данъчната администрация. Данъчният и митнически посредник събира, обработва, съхранява и предоставя информация относно митническата и данъчната дейност на търговски предприятия.

Програма

Микроикономика
Макроикономика
Право
Обща теория на счетоводството
Бизнес комуникации
Предприемачество и дребен бизнес
Чужд език по професията
Счетоводство на предприятието
Финанси
Отчитане на външнотърговските сделки
Икономика на предприятието
Иконoмическа информатика
Стокознание
Международно и данъчно законодателство
Външна търговия
Организация и технология на митническата  дейност
Организация и функциониране на данъчната администрация
Валута и валутен контрол
Международни плащания
Статистика
Работа в учебно предприятие
Производствена практика

Дипломиране

Професионалното обучение при пълен курс на обучение завършва с полагане на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията, съгласно ДОИ и Национални изпитни програми.

Успешно завършено професионално обучение с придобиване на ІІ-та степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.