Обучението за професията оператор – изпълнител,специалност „Кино и телевизия” формира специфичен тип компетентност, необходима за осмисляне и управление на съвременните технологични процеси в аудиовизуалния процес. Подготвят се кадри с професионална квалификация „филмов и телевизионен оператор“ за електронните медии и аудиовизуалното производство. Подготовката е насочена към бъдещата работа на завършилия специалността като оператор-изпълнител във всички форми на филмовото и телевизионното творчество. Същевременно той придобива теоретико-практически знания и умения, които му позволяват реализация в научно-изследователската и управленска дейност в областта на киното и телевизията. Колежаните придобиват професионални умения за работа в екип и общуване с хора от различни професии, които са характерни за филмовото и телевизионно производство.