Кои са парамедиците?

Парамедиците с трета и четвърта степен на професионална квалификация са лица,
преминали обучение за оказване на спешна медицинска помощ. Парамедиците с придобита  степен на професионална квалификация по принцип са шофьори или втори шофьори в спешните екипи, както и част от екипите в спешните отделения. Те изпълняват дейности в съответствие със своята квалификация и съгласно специфичната нормативна уредба при оказването на спешна помощ и при транспортирането на болни и пострадали хора.
Въпреки,че основната задача на парамедиците с придобита  степен на професионална mквалификация е транспортирането на болни и пострадали, при спешни случаи те могат да асистират на по-висококвалифицирания персонал.

Парамедикът с придобита  степен на професионална квалификация:
– има право да асистира на медицинските специалисти при оказване животоспасяваща помощ на пациенти в критично състояние на мястото на инцидента, по време на транспортирането им и в спешното отделение;
– може да транспортира пациенти в критично състояние до лечебно заведение;
– може да следи жизнените функции на пациента по време на транспорта и да
оказва съответното обслужване в рамките на своите компетенции;
– може да транспортира болни, ранени или други, нуждаещи се от помощ пациенти,
дори и да не са в критично състояние;
– може да осъществява контакт с районните координационни централи и лечебните
заведения.

Цели на обучението

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
• знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място;
• познава и ползва личните предпазни средства, не замърсява околната среда,
поддържа лична, производствена хигиена и хигиена на работното място;
• знае, преценява и анализира възможните професионални и здравни рискове на
работната среда; прилага превантивни мерки за пожарна и аварийна безопасност;
• познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно
Кодекса на труда;
• участва при разпределяне на задачите, съдейства и търси помощ от членовете на
екипа, отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на задълженията си;
• осъществява ефективна комуникация при изпълнение на трудовата си дейност в
работен екип – умее да формулира проблеми, да задава въпроси, да представя случаи от
практиката, да води необходимата отчетна документация;
• умее да работи с компютър – ползва електронна поща и програмни продукти за
създаване на документи, намира информация в интернет.

След приключване на обучението, парамедикът трябва да може:

• използва режима за движение на автомобилите със специално предназначение и да
умее да ги управлява;
• познава стандартите за оборудване на специализираните превозни средства за
спешна медицинска помощ;
• използва специалното оборудване в специализираните превозни средства за спешна
медицинска помощ;
• познава същността, целите, задачите и организацията на спешната медицинска
помощ;
• познава основните нормативни документи, регламентиращи спешната медицинска
помощ;
• работи в екип с парамедици и медицински специалисти;
• демонстрира умения за естеството на работата на спешната медицинска помощ;
• знае прийомите за действие на мястото на инцидента, по време на
транспортирането на пострадалия и в спешното отделение; 11
• притежава умения за общуване с пациентите и техните близки.