Специалността „Предприемачество и мениджмънт“ подготвя специалисти в професията „Фирмен мениджър” за изпълнение на ръководни длъжности в бизнеса у нас и в чужбина. Изграждат се мениджърски умения за управление на предприятия в условията на пазарна икономика и силна международна конкуренция. Акцентира се върху икономическите, юридическите, езиковите и други чисто професионални знания и умения за тази специалност.
Обучението по „Предприемачество и мениджмънт” има за цел формиране на предприемаческа компетентност и качества, които са от значение за по-нататъшната успешна професионална дейност на колежаните, независимо от това дали ще се реализират като самостоятелни предприемачи или като наети в условията на променящия се пазар на труда. В основата на дисциплината са междупредметните връзки. Основна цел е генерирането на собствена бизнес идея, нейното разработване от груба концепция до бизнес план и усвояване на знания и умения в областта на мениджмънта. Ето защо съдържанието на програмата е насочено както към преподаване на когнитивни знания по предприемачески теми в структуриран вид, така и към осигуряване на възможност за натрупване на собствен опит.
Предприемаческото мислене и начин на действие изискват формирани личности, които притежават и методическа и социална компетентност.