Специалността „Телекомуникационни системи“ е привлекателна, перспективна и дава големи възможности за развитие и професионална реализация. Изучаваните предмети по време на курса на обучение дават възможност на младите и амбициозни хора да са в такт с бързо променящите се електронни  цифрови и мобилни технологии.
Чрез обучението по специалността колежаните придобиват познания по принципите на работа на комуникационната техника, сигнали и системи, комуникационни вериги, токозахранващи устройства, аналоговата и цифрова схемотехника; професионални компетенции за познаване устройството и действието на потребителските устройства, параметрите и експлоатационните характеристики на телекомуникационните системи, монтаж, експлоатация и отстраняване на повреди в телекомуникацоинни компоненти, възли и устройства, осъществяване на различни телекомуникационни услуги. По време на обучението колежаните получават много добра подготовка по информационни технологии в електронната търговия и умения за работа със специализиран софтуер.